Hạ tầng nông thôn mới nhất

Hà Tĩnh phấn đấu tới năm 2025 kiên cố hóa kênh mương nội đồng đạt 80%

Hà Tĩnh phấn đấu tới năm 2025 kiên cố hóa kênh mương nội đồng đạt 80%

Theo kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021 – 2025 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đến năm 2025, diện tích cây trồng cạn chủ lực, tập trung được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đạt tỷ lệ 30% và tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương nội đồng đạt t

Nền tảng đưa Nghi Xuân thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Nền tảng đưa Nghi Xuân thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Về đích huyện nông thôn mới (NTM) đầu tiên của Hà Tĩnh trước 2 năm, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) không dừng lại mà tiếp tục nỗ lực và đặt ra mục tiêu cao hơn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 trở thành huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch.