Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội mới nhất

Tư vấn, bàn giải pháp đưa kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng và phát triển bền vững

Tư vấn, bàn giải pháp đưa kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng và phát triển bền vững

Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội đã góp ý nhiều giải pháp về các vấn đề phát triển đô thị, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, phát huy lợi thế du lịch, cảng biển...