Kiểm soát mới nhất

126 thí sinh tranh tài nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh

126 thí sinh tranh tài nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh

Hội thi được tổ chức nhằm đánh giá trình độ, năng lực của đội ngũ làm công tác kế toán, kiểm soát chi của KBNN Hà Tĩnh để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ.