Chuyển đổi số mới nhất

Cải cách hành chính tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH

Cải cách hành chính tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, công tác cải cách hành chính ở Hà Tĩnh đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nghị quyết 119 của HĐND tỉnh thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong cộng đồng

Nghị quyết 119 của HĐND tỉnh thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong cộng đồng

Nghị quyết 119/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh có ý nghĩa khích lệ to lớn, giúp các tổ chuyển đổi số cộng đồng thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng công dân số tại địa bàn dân cư.