Doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất

Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Tĩnh ước đạt gần 7.400 tỷ đồng

Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Tĩnh ước đạt gần 7.400 tỷ đồng

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, thời gian qua, hệ thống ngân hàng Hà Tĩnh đã tạo điều kiện tiếp vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ đến nay ước đạt gần 7.400 tỷ đồng.