Kỳ Anh mới nhất

Kỳ Anh đặt mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2023

Kỳ Anh đặt mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2023

Huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) hiện đã đạt 3/9 tiêu chí huyện NTM gồm: thủy lợi, điện, chỉ đạo xây dựng NTM. 6/9 tiêu chí chưa đạt, gồm: quy hoạch, giao thông, sản xuất kinh doanh, môi trường, y tế - văn hóa - giáo dục, an ninh trật tự xã hội.