Chiến dịch mới nhất

Bố trí sớm kinh phí, triển khai hiệu quả các chương trình dân số ở Hà Tĩnh

Bố trí sớm kinh phí, triển khai hiệu quả các chương trình dân số ở Hà Tĩnh

Hiện tại, Hà Tĩnh đã có 12/13 huyện, thành phố, thị xã thực hiện phân khai kinh phí cho công tác dân số theo tinh thần Nghị quyết 221/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Đây là căn cứ để các địa phương mạnh dạn triển khai các hoạt động thực hiện mục tiêu giảm sin