Bồi dưỡng lý luận chính trị mới nhất

Lộc Hà tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng đảng viên

Lộc Hà tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng đảng viên

Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để rèn luyện bản lĩnh cho cán bộ, đảng viên và đưa các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.