Thù địch mới nhất

Phát huy vai trò, trách nhiệm người làm báo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò, trách nhiệm người làm báo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Những năm qua, nền báo chí nói chung, báo chí Hà Tĩnh nói riêng đã phát huy vai trò, trách nhiệm, đấu tranh quyết liệt với các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư t

Đảng ủy Quân sự tỉnh đẩy mạnh đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch

Đảng ủy Quân sự tỉnh đẩy mạnh đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch

Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch bằng nhiều giải pháp.